Soren

Soren به عنوان یک راهکار جامع برای یکسوسازی داه ها است. Soren قابلیت پشتیبانی از تمام پروتکولهای شبکه را داشته و در حالت پراکسی معکوس و به صورت In-Line در مسیر داده ها قرار گرفته و جریان ارسال و دریافت دادهها را یک طرفه میکند.