خانه/صنایع

هر طرح باید یک برنامه شفاف داشته باشد.