Higer

Higer به عنوان ماژولی Transparent برای احراز هویت APIها مورد استفاده قرار میگرد   و امکان سو استفاده از آنها توسط مهاجمین یا برنامه های مخرب را به حداقل ممکن میرساند. Higer راهکاری برای پردازشهای بالا و با توان پردازشی میلوینها درخواست بر ثانیه در مد پراکسی معکوس و به صورت توزیع شده است.

Higer